Regulamin sklepu internetowego sklep.yes2move.com

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.YES2MOVE.COM

WSTĘPEM

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

1. SPIS TREŚCI

1.1. DEFINICJE – klauzula 2;
1.2. REJESTRACJA – klauzula 3;
1.3. ZAMÓWIENIA – klauzula 4;
1.4. PŁATNOŚCI – klauzula 5;
1.5. DOSTAWA – klauzula 6;
1.6. REKLAMACJE – klauzula 7;
1.7. PRAWO ODSTĄPIENIA – klauzula 8;
1.8. USŁUGI DODATKOWE – klauzula 9;
1.9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NADUŻYCIA – klauzula 10;
1.10. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO – klauzula 11;
1.11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE – klauzula 12.

2. DEFINICJE

2.1. Biuro Sprzedawcy to miejsce przeznaczone do obsługi zwrotów i reklamacji, pod adresem: QLINK (Y2M), ul. Parzniewska 18, 05-840 Pruszków, budynek 2.
2.2. Dni Robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.3. Dostawca to podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie wydania (dostawy) Towarów, w tym zwłaszcza:
2.3.1. firma kurierska, np. DPD, DHL, itp.;
2.3.2. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (INPOST).
2.4. Klient to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz której – zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa – mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży. Osoba fizyczna może być Klientem, jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2.5. Kodeks Cywilny to ustawa o tym tytule z dnia 23 kwietnia 1964 roku w jej najbardziej aktualnym brzmieniu.
2.6. Konsument to osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.7. Konto Klienta to indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
2.8. Koszyk to funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, umożliwiająca Klientowi wprowadzenie i modyfikację danych dotyczących zamówienia, a w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, sposobu dostawy, formy płatności itp.
2.9. Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.10. Regulamin to niniejszy regulamin.
2.11. Sklep Internetowy to punkt prowadzenia handlu elektronicznego przez Sprzedawcę, w domenie internetowej www.sklep.yes2move.com.
2.12. Sprzedawca to YES TO MOVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa; rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 508383; NIP: 5252590452; kapitał zakładowy: PLN 5 000,00). Sprzedawca udostępnia następujące dane kontaktowe ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa.
2.13. Towar to produkt wystawiony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
2.14. Trwały Nośnik to materiał lub narzędzie pozwalające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywać informacje w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą; Trwały Nośnik pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
2.15. Umowa Sprzedaży to umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

3. REJESTRACJA

3.1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient powinien dokonać rejestracji. Usługa prowadzenia Konta Klienta jest nieodpłatna i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu, umożliwiającego Klientowi modyfikację danych, które podał podczas rejestracji, śledzenie stanu realizacji zamówień oraz wglądu w historię zamówień już zrealizowanych.
3.2. Rejestracja nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu Internetowego ani zawarcia Umowy Sprzedaży.
3.3. Klient może dokonać rejestracji, wypełniając formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło (ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta, służących zabezpieczeniu dostępu do Konta Klienta) – login stanowi adres email Klienta.
3.4. W trakcie rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem.
3.5. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę rejestracji dokonanej przez Klienta zawarta zostaje między nimi nieodpłatna umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta, a w konsekwencji Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i korzystania z jego funkcjonalności.
3.6. Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia swojego Konta Klienta (wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta Klienta) w każdym czasie i bez podawania przyczyny za 14-dniowym terminem wypowiedzenia, pisząc na następujący adres email: sklep@yes2move.com – usunięcie Konta Klienta następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania.

3.7. Klientom będącym jednocześnie posiadaczami aktywnych karnetów sieci fitness klubów prowadzonych pod marką Fabryka Formy, Fitness Academy, My Fitness Place, S4, StepOne i Zdrofit oraz Klientom będącym jednocześnie posiadaczami aktywnej karty MultiSport przysługuje 10% zniżka na zakup wszelkich Towarów w Sklepie internetowym. 

4. ZAMÓWIENIA

4.1. Informacje zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klienta do złożenia takiej oferty.
4.2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
4.3. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, i dodaje go do Koszyka, korzystając z odpowiedniego przycisku widocznego na stronie Sklepu Internetowego („dodaj do koszyka” lub równoważnego). Klient po skompletowaniu zamówienia i wskazaniu w formularzu zakupowym sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zakupowego do Sprzedawcy, korzystając z odpowiedniego przycisku widocznego na stronie Sklepu Internetowego („zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego).
4.4. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany – w szczególności – o głównych cechach Towaru, danych identyfikujących Sprzedawcę, łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę (transport, dostarczenie, usługi pocztowe), a także – w przypadku Konsumenta – prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
4.5. Zamówienie złożone Sprzedawcy stanowi ofertę – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – zawarcia Umowy Sprzedaży, złożoną przez Klienta.
4.6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres email potwierdzenie jego złożenia oraz szczegóły zamówienia, co jest jednoznaczne z przyjęciem oferty zawarcia (a w konsekwencji zawarciem) Umowy Sprzedaży. Po zawarciu Umowy Sprzedaży zamówienie jest kierowane do realizacji przez Sprzedawcę.
4.7. Po zawarciu Umowy Sprzedaży Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym Nośniku, na adres email (w emailu, o którym mowa w pkt 4.6 powyżej) lub fizyczny Klienta.

5. PŁATNOŚCI

5.1. Ceny zamieszczone przy danym Towarze w Sklepie Internetowym stanowią ceny brutto oraz nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży; o tych innych kosztach Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
5.2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
5.2.1. gotówką lub kartą za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu dostawy – w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia;
5.2.2. karta płatnicza lub natychmiastowy przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PAYU – w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PAYU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności.
5.3. Klient powinien dokonać płatności w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych (termin ściśle określony), jeżeli wybrał formę przedpłaty. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży na wypadek niedokonania przez Klienta płatności w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego. Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia, w którym upłynął termin zapłaty.

6. DOSTAWA

6.1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Polski.
6.2. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia.
6.3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zakupowym. W przypadku wyboru INPOST jako Dostawcy, adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
6.4. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres email Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
6.5. Klient powinien:
6.5.1. zawiadomić Sprzedawcę o przypadku niedoręczenia przesyłki;
6.5.2. przed odebraniem przesyłki sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w czasie przewozu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
6.6. Sprzedawca dołącza do przesyłki fakturę VAT dotyczącą Towarów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży. W przypadku, jeżeli Klient nabywa Towar jako Przedsiębiorca, powinien zadeklarować tę okoliczność Sprzedawcy poprzez wpisanie w odpowiednie pola w formularzu zakupowym danych Klienta niezbędnych w celu wystawienia faktury VAT, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy; w takim przypadku na fakturze VAT zostaną uwidocznione dane Klienta – Przedsiębiorcy.
6.7. Jeżeli Klient zapłacił za Towar i nie odebrał Towaru, po zwrotnym odesłaniu zamówionego Towaru przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.
6.8. Dla uniknięcia wątpliwości, w przypadku gdy Klient wybrał formę płatności, o której mowa w pkt. 5.2.1 Regulaminu (płatność gotówką lub kartą za pobraniem), Umowa Sprzedaży zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym – niewykonanie odbioru lub zapłaty ceny przed zwrotnym odesłaniem Towaru przez Dostawcę powoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży.

7. REKLAMACJE

7.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
7.2. Wybrane główne warunki dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi przewidziane w Kodeksie cywilnym są wymienione w pkt 7.3. – 7.6. poniżej.
7.3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
7.3.1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo – w przypadku wady istotnej – o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad;
7.3.2. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;
7.3.3. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
7.4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Biura Sprzedawcy. W przypadku Konsumenta koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
7.5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady – w przypadku Konsumenta termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.
7.6. W terminach określonych w pkt. 7.5 Regulaminu Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
7.7. Wszelkie reklamacje Klient może kierować pisemnie na adres Biura Sprzedawcy lub elektronicznie na adres e-mail: sklep@yes2move.com.
7.8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta zgłoszonego w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jego zgłoszenia przez Klienta. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekaże Klientowi na Trwałym Nośniku w taki sam sposób, w jaki została złożona reklamacja.
7.9. Dla uniknięcia wątpliwości, nie można reklamować wad (polegających na utracie właściwości związanej z upływem czasu), jeżeli wada powstała po upływie terminu oznaczającego trwałość Towaru (po dacie minimalnej trwałości lub terminie przydatności do spożycia).
7.10. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres Biura Sprzedawcy lub elektronicznie na adres sklep@yes2move.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, ustosunkuje się do reklamacji i przekaże Klientowi odpowiedź na Trwałym Nośniku w taki sam sposób, w jaki została złożona reklamacja.
7.11. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru lub dystrybutora. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana w Sklepie Internetowym.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA

8.1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia:
8.1.1. objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca;
8.1.2. objęcia w posiadanie ostatniego z Towarów, partii lub części – w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach;
8.1.3. objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów – w przypadku Umowy Sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony;
8.1.4. dnia zawarcia umowy – dla umów innych niż Umowa Sprzedaży.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli odstąpienia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na Trwałym Nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu złożonego drogą elektroniczną.
8.2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, składając Sprzedawcy oświadczenie woli odstąpienia. Oświadczenie to może zostać złożone, przykładowo, pisemnie na adres Biura Sprzedawcy lub elektronicznie na adres sklep@yes2move.com – np. na formularzu „Formularz odstąpienia”, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym w zakładce pod tytułem „Reklamacje i zwroty”. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
8.3. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
8.4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: QLINK (Y2M), ul. Parzniewska 18, 05-840 Pruszków, budynek 2.
8.8. W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8.9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy w Sklepie Internetowym.
8.10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8.11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8.12. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w szczególności, gdy Towarem jest rzecz:
8.12.1. ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
8.12.2. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

9.1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, nieodpłatnie usługi Sklepu Internetowego, na którą składają się m.in. następujące funkcjonalności:
9.1.1. Konto Klienta (w ramach Konta Klienta są dostępne funkcjonalności m.in.: historia zamówień, lista ulubionych produktów); 
9.1.2. informacje o Towarach i ich dostępności;
9.1.3. formularz zakupowy;
9.1.4. zamieszczanie opinii;
9.1.5. inne funkcjonalności opisane w Sklepie Internetowym.
9.2.Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom publikacji w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących w szczególności Towarów. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta w Sklepie Internetowym. Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia dotychczas zamieszczonych przez siebie opinii w każdym czasie i bez podawania przyczyny, pisząc na następujący adres email: sklep@yes2move.com – usunięcie opinii następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania.
9.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą przystąpienia do korzystania z usługi oraz akceptacji warunków niniejszego Regulaminu. Klient może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z korzystania z usług, o których mowa w pkt 9.1.2. – 9.1.5., poprzez zamknięcie Strony. Zasady dotyczące rezygnacji z usługi Konta, o której mowa w pkt 9.1.1., są opisane w pkt 3.6. Regulaminu.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NADUŻYCIA

10.1. Sprzedawca może zablokować dostęp do Konta Klienta i usług nieodpłatnych w przypadku:
10.1.1. działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
10.1.2. działania przez Klienta na szkodę innych Klientów;
10.1.3. naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu;
10.1.4. gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń lub innymi działaniami hakerskimi.
Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do usunięcia przyczyny zablokowania dostępu. Sprzedawca niezwłocznie zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
10.2. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów – w ramach korzystania z usług nieodpłatnych – treści, które mogłyby w szczególności:
10.2.1. naruszyć dobra osobiste osób trzecich, w tym mieć charakter obraźliwy, poniżający lub naruszać dobre obyczaje;
10.2.2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej;
10.2.3. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
10.2.4. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje lub przepisy obowiązującego prawa.
10.3. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba uzna, iż treść publikowana w Sklepie Internetowym narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo usunięcia treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w Klauzuli 10 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których uzyskał wiarygodną informację że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do treści. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

11. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

11.1 Sprzedawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie lub licencje do utworów wchodzących w skład Sklepu Internetowego, oraz jego nazwy, jak również jest uprawniony do korzystania z domeny internetowej Sklepu (właścicielem domeny internetowej jest Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie).
11.2 Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
11.3 Sprzedawca stosuje pliki „cookies”. Stosowanie takich plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego. Szczegółowe zasady dotyczące stosowania przez Sprzedawcę plików „cookies” są zawarte w „Polityce cookies” znajdującej się na stronach internetowych Sklepu Internatowego.
11.4 W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty email.
11.5 Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
11.6 Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

12. ZMIANA REGULAMINU

12.1. Z ważnej przyczyny Sprzedawca może wprowadzić zmiany do Regulaminu, przy czym w żadnym razie taka zmiana nie może działać wstecz, a w szczególności pozbawiać Klientów praw nabytych na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu, ani nie może prowadzić do istotnej zmiany zobowiązań Sprzedawcy. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
12.2. Ważną przyczyną zmiany Regulaminu jest:
12.2.1 zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładnie stosowanej przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;
12.2.2. wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;
12.2.3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego;
12.2.4. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
12.2.5. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
12.2.6. zmiana technologiczna w procesach w Sklepie Internetowym, w szczególności w procesie zakładania Konta lub zakupowym;
12.2.7. zmiany w zakresie nazw, adresów lub innych danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu.
12.3. Stosowna informacja o zmianie Regulaminu będzie z odpowiednim wyprzedzeniem zamieszczona w Sklepie Internetowym. W zakresie usług przewidujących zobowiązanie ciągłe, takich jak usługa prowadzenia Konta Klienta, o zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów na adres e-mail podany w związku z posiadanym Kontem, udostępniając zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty przesłania powiadomienia o zmianie Regulaminu.
12.4. Jeżeli obowiązujący przepis prawa, orzeczenie lub inny podobny akt uprawnionego organu władzy publicznej będzie wymagał od Sprzedawcy wprowadzenia zmiany Regulaminu w krótszym terminie, niż wskazany w pkt 12.5. powyżej, powiadomienie o zmianie Regulaminu będzie wskazywać taki krótszy termin.
12.5. W zakresie usług przewidujących zobowiązanie ciągłe, takich jak usługa prowadzenia Konta Klienta, zmieniony Regulamin stosuje się do Klienta, który nie zrezygnuje z korzystania z usługi przed datą wejścia zmiany Regulaminu w życie.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym Umowy Sprzedaży, zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych szkód.
13.2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu Internetowego.
13.3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
13.4. Sprzedawca informuje Konsumentów o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
13.5. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
13.6. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
13.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2020.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

— Adresat: YES TO MOVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
Adres do doręczeń:
fizyczny: QLINK (Y2M), ul. Parzniewska 18, 05-840 Pruszków, budynek 2.;
elektroniczny: sklep@yes2move.com
— Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej ze Sprzedawcą.
— Data umowy/zamówienia: (wskazać)
— Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko Konsumenta(-ów): (wskazać)
— Adres Konsumenta(-ów): (wskazać)
— Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): (umieścić)
— Data: (wskazać)

(*) Niepotrzebne skreślić

Search engine powered by ElasticSuite